Kontakty

ZEAS Lysice, a.s.

Telefon: 516 472 111-3
Fax: 516 472 465
E-mail: zeas@zeasas.cz

Družstevní 68, 679 71 Lysice

Informace pro vlastníky pozemků

Informace pro zájemce o odprodej pozemků

       Pokud máte úmysl odprodat svoje pozemky, na kterých provozujeme zemědělskou výrobu, jsme připraveni Vám předložit kvalitní nabídku na odkoupení Vašich pozemků.

K jednání s vlastníky pozemků je pověřen člen představenstva Ing. František Vítek, tel. 602 795 699.

 

Úhrada daně z nemovitostí

   -      pro určení daňové povinnosti v kalendářním roce je rozhodující vlastnický vztah k 31.12. předchozího roku

    -   v katastrech obcí Kunice, Lhota u Lysic, Štěchov, Lačnov , Kozárov ,Kunčina Ves, Voděrady ,Lysice, Lomnice u Tišnova, Bedřichov, Býkovice, Žerůtky, Drnovice,Strhaře a Rašov byla provedena digitalizace nebo nabyly platnosti pozemkové úpravy  a je povinností vlastníka pozemků podat místně příslušnému finančnímu úřadu přiznání k dani z nemovitostí v termínu do 31.1. a tuto daň v zákonné lhůtě ( do 31.5.) uhradit. V těchto katastrech jako uživatelé  nejsme oprávněni za vlastníka hradit daň z nemovitostí.

Tyto povinnosti vlastníků pozemků zohledňujeme v pachtovních ( původně nájemních) smlouvách zvýšením pachtovného odpovídajícího uvedené dani z nemovitostí.  

    -    v ostatních katastrech platí vlastník daň z nemovitostí pouze v případě, že pozemky jsou vedeny v evidenci pozemků katastru nemovitostí KN . Pokud jsou pozemky ve zjednodušené evidenci ( pozemkový katastr PK, grafický nebo přídělový plán GP , evidence nemovitostí EN) , uvádíme pozemky do našeho přiznání a  platíme jako nájemce daň z nemovitostí a vlastník tyto pozemky neuvádí do svého daňového přiznání daně z nemovitostí.    

 

Úhrada pachtovného ( původně nájemného)  za pozemky

    Podle uzavřených nájemních nebo pachtovních smluv hradíme sjednanou úhradu za pozemky od 1.11. příslušného kalendářního roku . Z důvodu, že dochází k častým změnám bydliště vlastníků a nelze doručit poštovní složenky, je naším zájmem hradit nájemné bezhotovostním převodem na osobní bankovní konta. Proto  žádáme vlastníky pozemků , kteří mají zájem o tento způsob platby , o zaslání čísla účtu .

      V případě, že máte uzavřenu s naší společností nájemní nebo pachtovní smlouvu a potřebujete v této záležitosti jednat s naší firmou nebo potřebujete získat informaci k placení daně z nemovitostí,  kontaktujte nás na  tel.č.  516 499 845 , 606 813 594 nebo prostřednictvím  e-mailu smlouvy@zeasas.cz.  

Vedením  agendy pachtovních smluv je pověřena p. Helena Pecová .